Home in war, Gaza 2009

Home in war, Gaza 2009

Home in war, Gaza 2009

Home in war, Gaza 2009

Home in war, Gaza 2009

My studio in war, Gaza 2009

My studio in war, Gaza 2009

My studio in war, Gaza 2009

Neighborhood in war, Gaza 2009

Neighborhood in war, Gaza

Neighborhood in war, Gaza 2009

Neighborhood in war, Gaza 2009

Neighborhood in war, Gaza 2009

Neighborhood in war, Gaza 2009

Neighborhood in war, Gaza 2009

Neighborhood in war, Gaza 2009

Neighborhood in war, Gaza 2009

Neighborhood in war, Gaza 2009

Neighborhood in war, Gaza 2009

Tunel in my garden 2010

Freinds, Gaza 2012

childhood in Gaza 2010

Rafah Border, Gaza, 2009

Gaza port

Martyrs Gaza 2014

No swim, Gaza 2015

Tunnel, Gaza-Egypt 2010